Vedtægter for Hørsholm Biavlerforening

Foreningens vedtægter bygger på de oprindelige vedtægter vedtaget da

Hørsholm og Omegns Biavlerforening blev stiftet den 28. Sept. 1951 som en

underafdeling af “Frederiksborg Amt samvirkende Biavlerforening”.

§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er: Hørsholm Biavlerforening. Foreningen er hjemmehørende i Hørsholm kommune.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at virke til fremme og til forståelse af bier og biavl i Hørsholm og omegn samt de dertil hørende naturlige grænseområder. Foreningen er medlem af Danmarks Biavlerforening.

§ 3. Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, der har interesse for bier og biavl, og som vil efterleve vedtægterne. Familier – uanset antal medlemmer i familien – kan tegne et familiemedlemskab for dobbelt ordinært kontingent.

§ 4. Eksklusion
Medlemmer, der direkte skader, modarbejder biavlens interesser eller udviser en for foreningen generende opførsel, kan af bestyrelsen ekskluderes. Eksklusioner kan af begge parter ankes til afgørelse på en generalforsamling.

§ 5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afgør ved simpelt flertal de forslag, der i henhold til dagsordenen forelægges den. Dog kræves til ændring af vedtægterne mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Afstemninger afholdes skriftligt, blot én af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

§ 6. Ordinær generalforsamling
a. Den ordinære afholdes i sidste halvdel af oktober måned.
b. Den ordinære generalforsamling indkaldes via opslag i foreningens medlemsblad Bi-Ord, på foreningens hjemmeside eller skriftligt/via mail til alle foreningens medlemmer senest 14 dage før afholdelse.
c. Forslag til den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
d. Alle forslag skal sendes til foreningens medlemmer senest fem dage før generalforsamlingen.
e. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg: Formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Stemmeberettigede ved den ordinære generalforsamling er de medlemmer, der ikke er i kontingent-restance eller har anden gæld til foreningen.
Stemmeberettigede medlemmer har en stemme, mens familiemedlemsskaber totalt har to stemmer.
Medlemmer, som ikke deltager i generalforsamlingen, kan stemme ved fuldmagt givet til et andet stemmeberettiget medlem. Familiemedlemmer kan tilsvarende benytte et stemmeberettiget medlem til afgivelse af en fuldmagt med to stemmer.
Fuldmagten skal være skriftlig og overdrages dirigenten ved generalforsamlingens start.
Hvert medlem kan højest stille med en fuldmagt.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen anser det for nødvendigt, og skal uopholdeligt indkaldes, når skriftlig begæring med opgivelse af dagsorden stiles til bestyrelsen af mindst 50% af foreningens medlemmer. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt/via mail til alle foreningens medlemmer med mindst otte dages varsel. Ved ekstraordinær generalforsamling kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8. Foreningens ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på mellem fem og syv medlemmer, som alle vælges for to år ad gangen, således at formand og tre medlemmer vælges det ene år (lige årstal), og kasserer og to medlemmer vælges det andet år (ulige årstal). Desuden vælges på lige årstal 1. suppleant til bestyrelsen og på ulige årstal 2. suppleant.

§ 9. Bestyrelsens sammensætning og beføjelser
a. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og kan kun nedstemmes på en ekstraordinær generalforsamling.
b. Foreningen tegnes af formanden eller af kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
c. Som led i den daglige drift disponerer foreningens kasserer over foreningens konti i pengeinstitutter.
d. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af alle bestyrelsens medlemmer i forening.
e. For de af bestyrelsen – på vegne af foreningen – indgåede forpligtelser, hæfter alene foreningens formue.

§ 10. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst tre medlemmer er til stede. Alle afgørelser sker ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 11. Udvalg
Bestyrelsen nedsætter med kommissorium de udvalg, der findes fornødent af hensyn til foreningens drift. Bestyrelsen udpeger internt eller eksternt udvalgsformanden, der selv sætter sit udvalg. Er det et eksternt udvalg vælges i bestyrelsen en kontaktperson, som udvalget refererer til. Det samme gælder valg af delegerede til de årsmøder, som foreningens medlemskab af overordnede foreninger berettiger til.

§12. Skolebigård
Det er bestyrelsens særlige opgave at søge foreningens skolebigård opretholdt, samt i videst mulig omfang lade afholde møder og kurser på dette sted. Alt arbejde i skolebigården udføres normalt af medlemmerne uden betaling, dog kan generalforsamlingen vedtage, at et eller flere medlemmer, som har udvist særlig flid og interesse, honoreres for denne indsats.

§ 13. Dokumenter
Bestyrelsen fører medlemslister, regnskab og protokol, der som minimum indeholder referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, bestyrelsens beretninger og reviderede årsregnskaber. Bestyrelsen fører et arkiv med det formål at bevare foreningens historie.

§ 14. Regnskab
Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september.
Kassereren overgiver i god tid det afsluttede årsregnskab med tilhørende bilag til foreningens revisor.

§ 15. Opløsning
Foreningen kan kun opløses, når to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, vedtager en enslydende beslutning herom med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved opløsning overgives foreningens aktiver og eventuelle formue til Danmarks Biavlerforening.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2021.
Ole Michael Jensen Formand

Historik:
Foreningens vedtægter bygger på de oprindelige vedtægter vedtaget da Hørsholm og Omegns Biavlerforening blev stiftet den 28. Sept. 1951 som en underafdeling af “Frederiksborg Amt samvirkende Biavlerforening”.
De er efterfølgende ændret ved enkelte generalforsamlinger, blandt andet:
31. oktober 2018 blev foreningens navn ændret til Hørsholm Biavlerforening.
24. februar 2021 blev antal bestyrelsesmedlemmer ændret fra fem til mellem fem og syv.