Hørsholm Biavlerforening

348 besøg på siden
fra 12. januar 2009

Hjem > Hørsholm Biavlerforening > Formidling om bier > Generalforsamling 2021/2022

Generalforsamling 2021/2022

Bestyrelsens beretning:

Generalforsamling 2022

REFERAT

Generalforsamling i Hørsholm Biavlerforening

Mandag den 24. oktober 2022 kl. 19.30  

Mødelokale, Sofielund i Hørsholm

  • Dagsorden iflg. vedtægter

     1. Valg af dirigent.

2 Valg af referent.

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

4. Kassereren

5. fremlægger det reviderede regnskab.

6. Fastlæggelse af kontingent.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Valg af

a. Formanden og tre bestyrelsesmedlemmer

b) 1. suppleant 2

c)  Revisor og revisorsuppleant 3 9) Eventuelt.

 

1 Formand Rose Marie Tillisch og tre bestyrelsesmedlemmer Kirsten Wielandt, Jens Blume og Peter Stærmose på valg. Endelig er der en ledig plads ledig efter Robbie Jørgensen (se i referatet af formandsberetningen)

2 Ella Stubben er på valg.

3 Søren Barslund og Bjarne Sørensen er på valg

 

1.     Dirigent

Ole Frydensberg blev valgt til dirigent. Ole konstaterede, at generalforsamlingen for lovlig indkaldt.

2.     Referent

Ole Michael Jensen blev valgt til referent.

3.     Formanden aflægger bestyrelsens beretning

Rose Marie Tillisch fremlagde beretning. Rose Marie understregede, at det var hendes første år som formand, og valgte på den baggrund at give beretningen form af en opdagelsesrejse. Følgende punkter blev gennemgået: Skolebigården, Besøg i Skolebigården, Årets gang i HBF og medlemsarrangementer, Naturhuset/Enghave 38, Kursusaktiviteter, PR og Medlemskontakt, Bestyrelsesarbejdet, Arbejdsgrupper, Næste kapitel.

Vedrørende skolebigården hæftede Rose Marie sig ved de mange aktive, der kom og gik i skolebigården, og opregnede den lange liste med besøgende, der kom i skolebigården, med alt fra spejdergrupper og skoleelever til udenlandske gæster og lokale kunder i skolebigårdens honningbiks. Årets gang blev beskrevet som et årshjul, med en række faste arrangementer placeret året rundt og med sommerudflugt og sommerfest som årets højdepunkter. Rose Marie udtrykte ærgrelse over, at Naturhuset foreløbig kun var taget i brug til opbevaring af grej, men lovede at den videre indretning ville få højeste prioritet i det kommende år. Glædeligt var det derimod, at der igen var fuldt booket på begynderkursus, og at årets dronningeavl havde været en succes, som endnu flere meget gerne må bakke op om næste år. Rose Marie fremhævede Allan Høyer for ”verdens bedste medlemsblad”: Bi-Ord og takkede Peter Sjøgren for det store arbejde med at gøre Facebook til et aktiv i foreningen. Hvad angår bestyrelsesarbejdet gjorde Rose Marie opmærksom på, at bestyrelsesarbejdet som andre gruppeaktiviteter var en blanding af møder og deltagelse i diverse arbejdsgrupper. Desværre har Robbie Jørgensen som blev genvalgt til bestyrelsen ved sidste års generalforsamling, 26. oktober 2021, ikke været til at kontakte lige siden. Efter ikke at have svaret på henvendelser og ikke have deltaget i bestyrelsesmøder i det forgangne år, har bestyrelsen måttet beslutte og underrette ham om, at han ikke længere regnes for medlem af bestyrelsen og er blevet erstattet af førstesuppleanten, Susse Markmann. HBFs vigtigste arbejdsgrupper, hvoraf nogle er permanente og andre har adhoc-karakter, blev nævnt kort. Rose Marie berettede om årets vigtigste arrangementer, både de afholdte vinterarrangementer, fx gløgg-arrangement ved oxalsyredrypning og rækken af sommerarrangementer, fx standerhejsning den første søndag i maj. Medlemstallet har ligget fast de seneste år, dette år med en lille stigning på 6, således at vi p.t. er 228 betalende medlemmer.     

Ingen spørgsmål til beretningen, som blev godkendt af forsamlingen. (Beretningen udsendes og vil ligge på foreningens hjemmeside, samme sted som dette referat).

4.     Regnskab

Kasserer Mogens Snog fremlagde regnskab, der også dette år er revideret af Søren Barslund.

Mogens snog gennemgik de enkelte poster og gjorde i den forbindelse opmærksom på, at foreningens største indtægtskilder ligger i salget af honning fra skolebigården, derpå følger kontingentindtægterne. Derudover kom Mogens Snog ind på, at indtægter fra kursusgebyr er vokset betydeligt, fordi der nu er ens kursusafgift for alle uanset medlemskab. På udgiftssiden er det afholdelse af møder og indkøb af materiel, der udgør de største poster. Derpå følger afskrivning af udlånsmateriel. Afholdelse af møder inkluderer afholdelse af sommerfest, mens indkøb af materiel indbefatter grafiker til foreningens nye logo, beachflag med nyt logo, nyt batteri til el fra solcellen i skolebigården samt forskelligt grej til pasning af bierne og dronningeavlen i skolebigården. Årets store afskrivning kan til dels tilskrives afskrivning af endnu ikke tilbageleveret honningpresse.

Der kom enkelte spørgsmål fra forsamlingen herunder et spørgsmål om svind ved foreningens salgsbod i Skolebigården og spørgsmål om forskydningen i egenkapitalen.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen og vil ligge tilgængeligt på foreningen hjemmeside.

Mogens Snog fremlagde derpå forslag til budget for år 2022-23, der blev godkendt.

5.    Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingentet på125 kr. Det blev vedtaget.

6.    Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag. 

7.    Valg

Foreningens nye formand - ved sidste generalforsamling valgt for et år- blev genvalgt for de efterfølgende to år. Jens Blume og Peter Stærmose modtog valg og blev genvalgt. Kirsten Wielandt derimod modtog ikke genvalg. (Kirsten blev første gang valgt ind i 2011). Dermed skulle der vælges en person til den ledige plads i bestyrelsen, lige som der som følge af 1, supplent Susse Mohr Markmanns overtagelse af Robbie Jørgensen plads tidligere på året, skulle vælges en ny 1. suppleant.

Charan Nelander blev valgt som bestyrelsesmedlem, mens Louise Brønholm blev valgt som 1. suppleant

Søren Barslund blev genvalgt til revisor og Bjarne Sørensen blev genvalgt til revisorsuppleant uden modkandidater. 

8.    Eventuelt

Der blev her ytret ønske om at vinterens sløjdaktiviteter blev genoptaget, og bestyrelsen replicerede ved at love at undersøge interessen og i givet fald sikre lån af sløjdlokale

 Ole Frydensberg

dirigent

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Powered by CMSimple