Hørsholm Biavlerforening

266 besøg på siden
fra 12. januar 2009

Hjem > Bestyrelsesmøder > 14. november 2022 

14. november 2022 

 

Referat af Konstituerende bestyrelsesmøde i Hørsholm Biavlerforening

hos Ella.

Referat nr. 66. 70. sæson

Møde 3

Dato:

 

Deltagere:

Rose Marie Tillisch, Ole Michael Jensen, Ella Stubben, Mogens Snog, Jens Blume Larsen, Susse Mohr Markmann, Louise Brønholm, Charan Nelander, Peter Sjøgren.

Peter Stærmose (delvis)

Referent:

Jens Blume Larsen

       

 

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 17. oktober
 5. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 24. oktober
 6. Velkommen og runde
 7. Konstituering af bestyrelsen jf. vedtægterne herunder også valg af næstformand
 8. Siden sidst:
  Lokalforeningsseminar i Ejbyhallen: idéer til mentor-ordninger, årshjul for begynderkurser mm
  DBFs biavlerudvalg kommer gerne på besøg, meget gerne som arrangement i samarbejde med andre lokale foreninger.
  Fælles møde med de øvrige lokale foreninger i januar – formand plus en mere fra hver forening.
  Orientering om situationen omkring Naturhuset, Enghave 38
 9. Forslag om medlemskab af Hørsholm Frivilligcenter
 10. Hjemmesiden – frivillig hjemmesidehjælp fra Frivilligcentret, Cecilie
 11. Vintermøder – Jesper Kirkeskov
 12. Vinterworkshop med produktion af sticks (Peter Sjøgren) – HBF dækker indkøb
 13. Visioner:
  Forslag om at blive forsøgsbigård i samarbejde med DBF og Per Kryger på Flakkebjerg. Skitse til projektbeskrivelse (Peter Sjøgren)
  Fondsansøgninger til Apiterapi-hus (Peter Sjøgren)
  Biernes dag 20. maj – på Hovedgaden og i Skolebigården? (søg DBF)
  Apimondia 2025 – visioner
 14. Med i Hørsholm kommunes grønne råd?
 15. Eventuelt

 

1                Valg af dirigent

Rose Marie

 2                Valg af referent

Jens

3                Godkendelse af dagsorden

Mogens får tilføjet: Takst på begynderkursus. Se referatets punkt 16.

4                Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 17. oktober

Fik vi godkendt referatet, jeg husker ikke vi gjorde det.

 

               Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 24. oktober

Godkendt. Skal underskrives af dirigenten. Aktion Ole Michael.

 

6                Velkommen og runde

Gennemført. Velkommen til vores nye bestyrelsesmedlemmer, Louise og Charan.

7                Konstituering (formand og kasserer er valgt på generalforsamling)

Rose Marie er formand, Mogens er kasserer.

Susse er næstformand. Susse bliver suppleant for kassereren med adgang til vore konti.

Rose Marie vil komme med forslag til tovholdere for arbejdsgrupperne.

 

8                Siden sidst

 • Lokalforeningsseminar i Ejbyhallen: Fundraising til apiterapihus (Peter Sjøgren). Idéer til mentor-ordninger, årshjul for begynderkurser mm (Rose)
 • DBFs biavlerudvalg kommer gerne på besøg, meget gerne som arrangement i samarbejde med andre lokale foreninger.
 • Fælles møde med de øvrige lokale foreninger i januar – formand plus en mere fra hver forening. Rudersdal, Bivennerne, Kronborg Vestre Birk og måske mere. Aktion Rose Marie og Charan.
 • Orientering om situationen omkring Naturhuset, Enghave 38. Det skal måske rives ned. Mogens foreslår vi skaber overblik over hvad vi har af opbevaringsbehov og hvilke behov vi har til funktion af lokaler. Charan foreslår vi spørger virksomheder eller Møllen om lagerlokale.

 

9                Forslag om medlemskab af Hørsholm Frivilligcenter

Vi kan få hjælp til vores hjemmeside. Vi får bedre adgang til informationer fra kommunen. Medlemskab koster 200 kr./år. Vedtaget. Mogens indmelder os.

 

10            Hjemmesiden – frivillig hjemmesidehjælp fra Frivilligcentret, Cecilie

Vi melder os ind, jf. ovenfor. Cecilie har lavet udkast til ny struktur som er mere brugervenlig.

 

Hjemmesideudvalg: Rose Marie, Peter S. Allan og Ole Michael.

11            Vintermøder – Jesper Kirkeskov

Jesper har lavet fint oplæg til to vintermøder: Samtale om honningbehandling den 31. januar og Samtale om fodring den 28. marts.

Ole Michael og Jens giver kommentarer til Jesper.

 

Vi husker at invitere naboforeningerne.

 

Medicinvirksomheden ALK vil besøge os når sommeren starter. De besøgte os også sidste år ved sæsonstarten.

 

11.1     Vintermøder 2022

Idé til det tredje møde:

Kirsten skriver til Susse, Rose Marie kontakter Helle D. Kjeldsen: helhedssyn på insekter skolebigård og insekthoteller.

Forslag: Planter og træer der tiltrækker insekter og praktisk skolekøkken med alt hvad man kan lave af voks mm og hvordan.

Andre ideer efterlyses, kan være Mad med honning.

 

12            Vinterworkshop med produktion af sticks (Peter Sjøgren) – HBF dækker indkøb

Vi vil gerne lave oxalsyre-sticks og bruge dem i skolebigården. Peter vil gerne lave en workshop for vore medlemmer. Alle deltagere skal have gratis sticks. Måske kan vi gøre det i Naturhuset. Peter S. vælger en dato.

 

Vores varroastrategi skal tænkes igennem. Kan vi undgå myresyren? Kan vi komme i gang med at monitorere midenedfald. Skal vi melde os som forsøgsbigård til Århus Universitet (Per Kryger). Ole Michael, Peter S. og Jens bliver arbejdsgruppe, Evt. sparring med Danmarks Biavlerforening er Louise og Charan.

12.1     Oxalsyre uddeling ved Jens

 1. november kl. 10 i Skolebigården. Vi mangler en til at hjælpe Jens.

Stine og Pia fra Frennegård Park Bilaug har sagt de gerne vil arrangere æbleskiver. Rose kontakter Stine Conrad Jørgensen, 2839 4046 om adventsgløgg og æbleskiver ca. kl. 11.

 

12.2     Honningsmagning

 1. november kl. 19.30 på Sophielund. Ansvarlig: Ole Michael afklarer med Allan om anvendelse af skemaer mm. Rose og Ole Michael tæller point. Tag et glas honning med på dagen. Honningdyst både i flydende og fast honning. Kirsten laver brød og kaffe

 

13            Visioner

 • Forslag om at blive forsøgsbigård i samarbejde med DBF og Per Kryger på Flakkebjerg. Skitse til projektbeskrivelse (Peter Sjøgren)
 • Fondsansøgninger til Apiterapi-hus (Peter Sjøgren)
 • Biernes dag 20. maj – på Hovedgaden og i Skolebigården? (søg DBF op til 10.000kr)
 • Apimondia 2025 – visioner: at have integreret insekt og smådyrshoteller i skolebigården, bygget apiterapihus og gennemført giftfri varroabekæmpelsesforsøg, så Apinonidas mange gæster kan får tilbudt busture til os.
  Apiterapihus er et større projekt. Der skal ansøges fonde, laves beskrivelse, budget. Anatoly inddrages.

 

14            Med i Hørsholm kommunes grønne råd?

Punktet tager vi op på næste møde sammen med arbejdsgrupperopdatering

15            Begynderkursus

April. Ole Michael starter begynderkursus med teoretisk del. Lokale skal reserveres.

Kursusafgift bliver 450 kr. og indeholder 10 kursusseancer. Betaling skal ske up front. Den (nu tidligere) ordning med at der er rabat, hvis man er medlem af foreningen, falder bort.

Rose Marie, Louise og Charan er hjælpelærere. Charan spørger Claus.

I øjeblikket er 8 tilmeldt.

16            Eventuelt

Ikke al honningen er krystalliseret. Så ikke al honning er tappet. Ole Michael tapper når den er klar.

 

Deadline for indlæg til Biord er 15. december.

 

Biernes dag den 20. maj. Der er materiale fra DBF. Evt. tilskud fra DBF. Spørg handelsstandforeningen om lov til at opsætte bod.

 

Peter S. får besøg af en honning sommelier fra England

 Næste møder i bestyrelsen: tirsdag 17. januar kl. 19-21 hos Ole Michael, tirsdag 7. marts hos Rose Marie, mandag 25. april i Skolebigården.

Powered by CMSimple